องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
group สำนักปลัด
(นางสาวใบบุญ อุปถัมภ์)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายชิณกฤต สีลุนทอง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
(นางวรรณา แทนหา)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(นายวัชรพงษ์ หีบแก้ว)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
(นางสุนิสา สิงห์อุดม)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(นางพิชยา สุทธิ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0953193178
(นายนิวัฒน์ ศรีพาติ่ง)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
ว่าง
นักการภารโรง
(นายสถิตย์ ยุทธเสวี)
คนงานประจำรถเก็บขยะ
(นายสีไล แก้วมาเมือง)
คนงานประจำรถเก็บขยะ
(นายวัฒนา อาษาเค)
คนงานประจำรถเก็บขยะ
(นายคมสันต์ พาโนมัย)
คนงานประจำรถเก็บขยะ
(นายปิยณัฐ ไชยรา)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำฯ
(นายเกียรติศักดิ์ สายทอง)
คนงานประจำรถบรรทุกน้ำฯ
(นายประยูร ศรีทัศยศ)
พนักงานขับรถยนต์ (กู้ชีพกู้ภัย)
(นายเสรี โสพุดอ่อน)
พนักงานขับรถยนต์