องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
group ฝ่ายบริหาร
(นายวิเชียร สีหาพุด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน
โทร : 0813699795
(นายบุญเพ็ง ศรีเศษนาม)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน
โทร : 0653014070
(นายศุภกร ศรีทัศยศ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน
โทร : 0879519123
(นายบวร กันยสุด)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน
โทร : 0830410639
นางสาวเข็มพร สิงห์ทรงพล
ปลัด อบต.เหล่าบัวบาน
โทร : 0807416776
นายพชร ศรีแพนบาล
รองปลัด อบต.เหล่าบัวบาน
โทร : 0439886419
group หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวเข็มพร สิงห์ทรงพล)
ปลัด อบต.เหล่าบัวบาน
โทร : 0807416776
(นายพชร ศรีแพนบาล)
รองปลัด อบต.เหล่าบัวบาน
โทร : 0439886419 ต่อ 101
(นางสาวใบบุญ อุปถัมภ์)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0973014426
นางศิริวรรณ พละสรรค์
ผอ.กองคลัง
โทร : 0874356482
นางกุศล สาวงษา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0956479898
group ฝ่ายสภา
(นายสัมฤทธิ์ ศรีชัย)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน
โทร : 0855714663
(นายสนอง ละเอียดออง)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน
โทร : 0934786445
(ว่าง)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน
โทร : -
(นายรุ่งศักดิ์ ทรายสะท้อน)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน หมู่ที่ 1
โทร : 0833852881
(นายภาณุพงษ์ นามวงษา)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน หมู่ที่ 4
โทร : 0972107591
(นายเพ็ชร์ ดวงกรมนา)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน หมู่ที่ 5
โทร : 0823096249
(นายสงวน สุรภักดิ์)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน หมู่ที่ 6
โทร : 0982392344
(นายครรชิต สุทธิ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน หมู่ที่ 7
โทร : 0925293028
(นายสุริยา แข็งฤทธิ์)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน หมู่ที่ 8
โทร : 0957844344
group สำนักปลัด
(นางสาวใบบุญ อุปถัมภ์)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายชิณกฤต สีลุนทอง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
(นางวรรณา แทนหา)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(นายวัชรพงษ์ หีบแก้ว)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
(นางสุนิสา สิงห์อุดม)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(นางพิชยา สุทธิ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0953193178
(นายนิวัฒน์ ศรีพาติ่ง)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
ว่าง
นักการภารโรง
(นายสถิตย์ ยุทธเสวี)
คนงานประจำรถเก็บขยะ
(นายสีไล แก้วมาเมือง)
คนงานประจำรถเก็บขยะ
(นายวัฒนา อาษาเค)
คนงานประจำรถเก็บขยะ
(นายคมสันต์ พาโนมัย)
คนงานประจำรถเก็บขยะ
(นายปิยณัฐ ไชยรา)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำฯ
(นายเกียรติศักดิ์ สายทอง)
คนงานประจำรถบรรทุกน้ำฯ
(นายประยูร ศรีทัศยศ)
พนักงานขับรถยนต์ (กู้ชีพกู้ภัย)
(นายเสรี โสพุดอ่อน)
พนักงานขับรถยนต์
group กองคลัง
(นางศิริวรรณ พละสรรค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวยุพิน สุรภักดิ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(นางอำพร สีพาติ่ง)
นักวิชาการคลัง
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางสาวจิรวรรณ จันทะเรือง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
(นางสาวมณีรัตน์ แก้วสีหบุตร )
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวกนกชล วงค์สกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
group กองช่าง
นายกุศล สาวงษา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0956479898
(นายกล้า แทนหา)
นายช่างโยธา
โทร : 0829747126
(นางเหรียญทอง ดวงจันศรี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
group กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นางเตือนใจ เหล่าอัน)
ครู (คศ.1)
(นางสมมาตย์ ภูนา)
ครู (คศ.1)
(นางสาวละมุด สีพาติ่ง)
ครู (คศ.1)
(นางอุบล ไชยรา)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวรำไพ ไชยเดช)
ผู้ดูแลเด็ก
(นส.ศิริจันทรกานต์ ยะปะพันธ์)
ผู้ดูแลเด็ก
group กองสวัสดิการสังคม
(นายชัยศักดิ์ บุตรศรี)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
group กองส่งเสริมการเกษตร
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม