องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
group หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวเข็มพร สิงห์ทรงพล)
ปลัด อบต.เหล่าบัวบาน
โทร : 0807416776
(นายพชร ศรีแพนบาล)
รองปลัด อบต.เหล่าบัวบาน
โทร : 0439886419 ต่อ 101
(นางสาวใบบุญ อุปถัมภ์)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0973014426
นางศิริวรรณ พละสรรค์
ผอ.กองคลัง
โทร : 0874356482
นางกุศล สาวงษา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0956479898