ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าบัวบาน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง