ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเครื่องเสียง จำนวน ๑ โครงการ ตามโครงการจัดงานบุญบั้งไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง